Kazuistiky Průlomová bolest Kazuistika pacientky s adenokarcinomem jícnu trpící průlomovou bolestí, léčenou přípravkem Lunaldin v dávce 400 µg/den
Vše o bolesti - logo

Kazuistika pacientky s adenokarcinomem jícnu trpící průlomovou bolestí, léčenou přípravkem Lunaldin v dávce 400 µg/den

MUDr. Šimon Kozák – vedoucí lékař
Centrum léčby bolesti KAR FNKV, Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

Shrnutí

Uživatelsky snadná a jednoduchá sublinquální forma podání a rychlost účinku LUNALDINU díky technologii F.A.S.T. (Fast Acting Sublinqual Technology) byly zásadním přínosem do analgetické terapie pacientky. U pacientky byla léčba průlomové bolesti (PB) zahájena dávkou LUNALDINU 100 μg/den, postupně navýšenou na 400 μg/den. Došlo k výraznému poklesu intenzity bolesti na škále VAS z 10/10 na 2–3/10. Vliv léčby průlomové bolesti na kvalitu života a délku přežití je jednoznačný, evidentní je rovněž masivní snížení utrpení u pacientů s maligním onemocněním. Zásadní je důležitost včasné diagnostiky PB a zahájení léčby vhodným preparátem, správné dávkování a časná eskalace dávek při zvyšujících se hladinách průlomové bolesti. Téma záchranné medikace je neustálým tématem hlavně, ale nejen, u pacientů s chronickou nádorovou bolestí.

1. Základní údaje o pacientovi

JV, žena, 57 let

2. Anamnestické údaje

a. Diagnostický souhrn:
Pacientka přichází pro recentní novou dg. adenoca jícnu, per continuitatem aroze páteřního kanálu, časně zhodnocena k operačnímu řešení ad 3. chir. Klinika FN Motol – není vhodné k op. řešení pro rozsáhlou lokální progresi, na CT nález osteolytického procesu C/Th přechodu s těžkými neuropatiemi ad PDK – C5 – C8 plexopatie mechaniským sy. útlaku centrálních neurogenních struktur masou tumoru.

b. Přidružená onemocnění:
• Stp. polytraumatu, stp. opak operacích DK, stp. op. strabismu, nález ložiska demyelinizace v r. 2020 v C obl, sledována na neurologii Teplice, opakované úrazy – fraktury končetin při sportu. susp. thyreopatie bez medikace.
• 2020 dg. Incidentálně adenoCa distálního jícnu, po komplexním vyšetření není indikováno op. řešení.

c. Konkomitantní medikace:
Gabapentin 2× 300 mg, Copaxone 3× týdně (imunostimulans k demyelin. onemocnění cca 2 měsíce s + efektem), AMT vysazen, Prednison vysazen, Vigantol 4 gtt. denně, Apo Ome při obtížích, Dolforin 25 μg s dostatečným analgetickým efektem pro pokrytí bazální hladiny analgezie.

d. Analgetická medikace chronické bolesti:
Pacientka přichází na pracoviště CLB KAR FNKV s analgetickou medikací DOLFORIN 25 μg/hod.

3. Diagnostika a léčba bolesti (PB)

a. Počet atak PB:
4–8/den (8 atak v terminálním stavu).

b. Intenzita PB při vstupním vyšetření:
Hodnota VAS 10/10.

c. Charakter bolesti, spouštěče:
Pacientka trpěla i klidovými PB, ale kašel, poloha na boku či PHK byl nejčastějším spouštěčem.

d. Lokalizace bolesti:
Hluboké oblasti hrudníku s iradiacemi do krku i nadbřišku.

e. Vstupní analgetická medikace průlomové bolesti (PB):
Ataralgin

f. Změna analgetické medikace PB:
Lunaldin 100 μg/dávka. Neurontin navýšen postupně do maximální dávky 3× 900 mg. Pro disseminaci onem. distálního jícnu s jasnou onko dg., maligní progresí onemoc- nění byla léčba bolesti vedena v paliativním režimu ve spolupráci s paliativním týmem FNKV. Nasazen byl Lundaldin 100 μg/dávka (PB), ostatní medikace ponechána. Paci- entka krátce po ordinaci Lunaldinu zahájila terapii a užívala až 4× denně při průlomo- vé bolesti s dobrým efektem a útlumem VAS hodnot na 2–3/10.

g. Titrace přípravku Lunaldin:
Zahájení dávkou 100 μg/den, postupné zvyšování frekvence užívání, a nakonec eskala- ce až na jednotlivé dávky 400 μg/den s frekvencí užívání v průměru 4–6× denně.

h. Intenzita PB při léčbě přípravkem Lunaldin:
Pokles na škále VAS na hodnotu 2–3/10.

i. Délka trvání léčby PB přípravkem Lunaldin:
6 měsíců.

j. Vliv léčby PB přípravkem Lunaldin na kvalitu života pacienta:
Zásadní úleva a snížení utrpení pacientky spojené s maligními nádorovými bolesti hrudníku, přípravek Lunaldin hrál klíčovou roli úlevy od četných atak PB.

4. Závěr

Naše doporučení u této pacientky bylo zvýšit Neurontin na 3× 900 mg, Dolforin postupně eskalovat dle hladin základní klidové intenzivní nádorové bolesti. Pro podporu psychického stavu Venlafaxin 75 mg ráno, při dobré snášenlivosti a úpravě psychického stavu dvakrát denně. Na průlomové bolesti zahájena léčba přípravkem LUNALDIN 100 μg/den a postupně titrována na dávku 400 μg/den s útlumem VAS hodnot na 2–3/10.

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., Na Strži 63, 140 00 Praha 4

Zásady používání cookies | Nastavení použití Cookies

© Gedeon Richter 2023

Stránky vznikly ve spolupráci s odborným garantem 
doc. MUDr. Jitkou Fricovou, Ph.D.
cross-circle